Ordlista

ARGONGAS
Ett sätt att förbättra glasets värmeisolerande förmåga är att använda argon gas som fylls i isolerrutornas mellanrum. Gasen är helt ofarlig och finns naturligt i luften omkring oss.

BARNSÄKERHET
Barnspärrar finns som tillval eller standard till våra fönster och fönsterdörrar. Fråga vad som finns till just det fönster du väljer. Vridfönster är utrustade med en inbyggd barnspärr, där det krävs ett tvåhandsgrepp för att öppna fönstret hela vägen.

DREVMÅN

Skillnaden i mm mellan Modulmåttet och fönstermåttet vilket man lämnar för att fönstret ska få plats och kunna justeras och isoleras.

ENERGIGLAS
Är ett glas (enkelglas eller isolerglas) som har ett eller flera osynliga metallskikt, så kallade lågemissionsskikt. De reflekterar värmestrålning och bidrar till att ytterligare sänka U-värdet. Se även Isolerglas och Lågemissionsskikt.

FÖNSTERBÅGE
Fönsterbågen är fönstrets öppningsbara del, i vilken glaset är fäst.

FÖNSTERMÅTT
Det mått i mm som fönstret ska beställas i efter man har tagit bort för drev mån från modulmåttet. (se Drevmån och Modulmått)

GLAS

Dina fönsters egenskaper beror till stor del på vilket glas du väljer. Idag är valmöjligheterna många, som exempelvis ljudisolering, solskydd, värmeisolering, insynsskydd, person- och inbrottsskydd.

H-BESLAG

Se Vridfönster

H-FÖNSTER
2-eller 3-glas isolerglasfönster med H-beslag. Se Vridfönster.

ISOLERING
Fönster eller dörr isoleras runtom med fog skum eller annat isolerande material.

ISOLERGLAS

Kan även benämnas som isolerruta och isolerglaspaket. Ger en bättre isoleringsförmåga och släpper in mindre ljud genom att två eller flera enkelglasrutor limmas samman och tillsluts lufttätt med en distansprofil mellan glasen. I mellanrummen finns torr luft, alternativt en isolerande gas. Se även Energiglas.

KARM/YTTERKARM
Fönstrets yttre ram, där bågen som glaset sitter i fästes med beslag och gångjärn.

LJUDREDUKTION

Mäts i decibel och visar i vilken utsträckning ett material kan dämpa ljud i närmiljön, exempelvis från fordonstrafik. Stora byggnationer, oavsett om det är bostads- eller kontorsfastigheter, har idag mycket höga ljudreduktionskrav.

LUFT/FÖNSTERLUFT
Fönster räknas i luft och lufterna avskiljs med en fönsterbåge. Ett enstaka fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs. flera bågar i samma karm.

LÅGEMISSIONSSKIKT
Benämns även som lågenergiskikt, LE-skikt eller liknande varianter. Ett tunt, osynligt skikt av metall, t ex silveroxid läggs på glasrutan för att höja glasets värmeisolerande förmåga. Glas som har lågemissionsskikt kallas energiglas.

MODULMÅTT

Begreppet används ofta som ett branschuttryck och beskriver hålmåttet där fönster eller dörr ska sitta. Modulmått minus drevmån blir karmyttermått (se Drevmån och Karm/ytterkarm )

SIDHÄNGDA
När fönstret har gångjärnen i sidan på bågen kallas det för sidhängt. Kan vara utåt- eller inåtgående och finns i alla olika glaskonstruktioner, exempelvis 2- och 3- glas isolerruta.

SPRÖJS
Användes förr som en metod för att kunna fästa flera glasrutor i en och samma båge. När det blev möjligt att tillverka större glasrutor, försvann i praktiken behovet av att använda kitt och spröjs för att fästa rutorna. Men spröjsade fönster finns ändå som ett starkt inslag i vår traditionella byggnadsstil och är fortfarande vanligt förekommande. Även moderna isolerglasfönster kan fås med traditionell spröjsning, eller löstagbar dekorspröjs som då tas bort vid putsning.

Mellanglasspröjs, är ett annat alternativ, som innebär att spröjsen placeras mellan glasen i isolerrutan. Därmed kombineras det traditionella utseendet med egenskaperna från det moderna fönstret.

SPANJOLETT
En stängningsanordning utformad för fönster och fönsterdörrar. Låser bågen i karmen.

U-VÄRDE

U-värdet visar fönstrets värmeisolerande förmåga. Värdet motsvarar byggfysikens värmegenomgångstal och uttrycks i W/m2°K (Watt per kvadratmeter grader Kelvin). Ju lägre U-värdet är, desto effektivare isolering får du.

VRIDFÖNSTER

En funktion som gör fönstret horisontellt svängbart utanför husfasaden (s.k. glidhängning). Ingen del av fönstret går in i rummet och det blir möjligt att putsa båda sidorna inifrån. Beslaget har också fördelen att fönstret blir bättre balanserat och risken att det blir skevt med tiden undviks. Ett annat namn för öppningsfunktionen är H-beslag och den är konstruerad med automatisk barnspärr/vädringsspärr.